آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اعتبارسنجی مجلات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusاعتبارسنجی مجلات۱۵ دی ۱۳۹۸
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه Clarivate Analyticsاعتبارسنجی مجلات۱۰ دی ۱۳۹۸
فهرست نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد در حوزه علوم انسانی و هنر براساس رشته/گرایشاعتبارسنجی مجلات۱۷ آذر ۱۳۹۸
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری- اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعتبارسنجی مجلات۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۸)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۹
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۷)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۸
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۶)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۷
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۴)اعتبارسنجی مجلات۲۰ شهریور ۱۳۹۶
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۲)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۵
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر- دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۳۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۷۰)اعتبارسنجی مجلات۲۳ آذر ۱۳۹۹
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۶۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ مرداد ۱۳۹۹
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۵۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ فروردین ۱۳۹۹
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۴۰)اعتبارسنجی مجلات۱۰ دی ۱۳۹۸
فهرست مجلات دارای اعتبار- دانشگاه آزاد اسلامی- پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهیاعتبارسنجی مجلات۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فهرست Journal Metrics_۲۰۱۹اعتبارسنجی مجلات
فهرست Journal Metrics_۲۰۱۸اعتبارسنجی مجلات