آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اعتبارسنجی مجلات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۷۰)اعتبارسنجی مجلات۲۳ آذر ۱۳۹۹
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۸)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۹
فهرست Journal Metrics_۲۰۱۹اعتبارسنجی مجلات
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۶۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ مرداد ۱۳۹۹
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۵۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ فروردین ۱۳۹۹
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusاعتبارسنجی مجلات۱۵ دی ۱۳۹۸
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه Clarivate Analyticsاعتبارسنجی مجلات۱۰ دی ۱۳۹۸
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۴۰)اعتبارسنجی مجلات۱۰ دی ۱۳۹۸
فهرست نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد در حوزه علوم انسانی و هنر براساس رشته/گرایشاعتبارسنجی مجلات۱۷ آذر ۱۳۹۸
فهرست مجلات دارای اعتبار- دانشگاه آزاد اسلامی- پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهیاعتبارسنجی مجلات۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر- دانشگاه آزاد اسلامی (کد ۹۸/۳۰)اعتبارسنجی مجلات۲۶ شهریور ۱۳۹۸
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۷)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۸
فهرست Journal Metrics_۲۰۱۸اعتبارسنجی مجلات
فهرست نشریات علمی دارای اعتبار- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری- اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعتبارسنجی مجلات۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۶)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۷
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۴)اعتبارسنجی مجلات۲۰ شهریور ۱۳۹۶
فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۲)اعتبارسنجی مجلات۱۵ شهریور ۱۳۹۵