آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های دانشجویان دکتری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فلوچارت تصویب پروپوزال رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
شیوه نامه اخذ رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
صورت جلسه دفاع پروپوزال دکتریفرم های دانشجویان دکتری
راهنمای نگارش رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم اطلاعات رساله های دکتری- فرم الففرم های دانشجویان دکتری
فرم های اعلام آمادگی دفاع دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم مهلت مقاله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم تایید اصلاحات رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
تعهد نامه اصالت مقاله مستخرج از پایان نامهفرم های دانشجویان دکتری
فرم تعهد نامه اصالت رساله دکتریفرم های دانشجویان دکتری
فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمیفرم های دانشجویان دکتری
فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی (جهت تسویه حساب دانشجویان دکتری)فرم های دانشجویان دکتری
فرم اطلاعات رساله دکتری- فرم بفرم های دانشجویان دکتری
صورت جلسات دفاع دکتریفرم های دانشجویان دکتری
شیوه نامه و فرم درخواست معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رساله براساس بخشنامه شماره ۶۳۸۰۴/۷۰ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴فرم های دانشجویان دکتری
فرم درخواست تسهیلات حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دکتری
فرم درخواست پرداخت هزینه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصیفرم های دانشجویان دکتری
معرفی نامه استفاده از تسهیلات پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتریفرم های دانشجویان دکتری