آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم دستورالعمل ارزیابی رساله های دکتری تخصصیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
متمم بخشنامه دفاع از رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامیتحصیلات تکمیلی۲۱ مهر ۱۳۹۹
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور (۷۳/۹۴۳۴۳)تحصیلات تکمیلی۲۱ خرداد ۱۳۸۸
راهنما و مشاور خارج از کشور (۷۳/۱۵۰۲۲۱)تحصیلات تکمیلی۰۶ مرداد ۱۳۸۸
عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۳/۱۵۵۳۰۴)تحصیلات تکمیلی۱۰ مرداد ۱۳۸۸
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها (۷۳/۳۴۵۱۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری (۷۳/۱۵۲۹۵۴)تحصیلات تکمیلی۲۴ مرداد ۱۳۹۲
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۳/۲۶۸۵۵۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی (۷۳/۲۹۹۹۲۰)تحصیلات تکمیلی۰۹ آذر ۱۳۹۲
حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد – دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی (۷۳/۳۵۲۶۸۴)تحصیلات تکمیلی۲۲ دی ۱۳۹۲
چکونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی (۷۳/۳۵۲۶۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۲ آذر ۱۳۹۲
حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۳/۹۰۸۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ فروردین ۱۳۹۳
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی (۷۳/۲۸۹۹۶)تحصیلات تکمیلی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۷۳/۶۰۱۰۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ خرداد ۱۳۹۳
معافیت شهریه تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله (۷۰/۶۳۸۰۴)تحصیلات تکمیلی۲۷ آبان ۱۳۹۴
فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی راهنمایی و مشاوره برای واحد های کوچک، متوسط، بزرگ (۷۰/۸۰۲۷۱)تحصیلات تکمیلی۲۳ دی ۱۳۹۴
نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری (۷۰/۱۴۳۷۹)تحصیلات تکمیلی۰۵ خرداد ۱۳۹۴
محاسبه حق الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان نامه سال ۹۵ (۱۹۴۹۲/۷۰/ص/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۳ خرداد ۱۳۹۵