آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه ها و فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور (۴۷۷۴۸۹/۷۳)شرکت در کنفرانس و کارگاه۰۱ اسفند ۱۳۸۹
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی (۷۳/۲۸۹۹۶)تحصیلات تکمیلی۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
آیین نامه حمایت از پایان نامه دانشجویان ارشد و رساله دکتری تخصصی (۷۳/۹۰۸۱)آزمایشگاه ها و کارگاه ها۲۵ فروردین ۱۳۹۳
آیین نامه حمایت از فعالیت فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۰/۲۱۲۳)سایر بخشنامه ها۱۷ آبان ۱۳۹۹
آیین نامه دوره دکتریتحصیلات تکمیلی
آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی (۷۰/۱۰۹۳۵۸)شرکت در کنفرانس و کارگاه۱۳ اسفند ۱۳۹۳
آیین نامه طرح های پژوهشی (۷۰/۳۱۳۰۴)طرح پژوهشیمنسوخ شده۱۹ مرداد ۱۳۹۴
آیین نامه طرح های پژوهشی درون دانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۷۶)طرح پژوهشی۰۷ آبان ۱۳۹۹
ابلاع مصوبه جلسه ۲۴۴ مورح ۲۳/۸/۹۶ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص تبصره ماده ۲۳ شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد (بخشنامه شماره ۴۷۵۸۱/۱۰ مورح ۱۰/۷۰/۹۵)تحصیلات تکمیلی۱۰ دی ۱۳۹۶
ارسال فرم اصالت پایان نامه (۷۳/۳۶۵۲۲۵)تحصیلات تکمیلی۱۶ آذر ۱۳۸۹
اساسنامه مجلهفرم های انتشار مجلات علمی
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۷۳/۲۶۸۵۵۹)تحصیلات تکمیلی۱۲ آبان ۱۳۹۲
استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۷۳/۶۰۱۰۱)تحصیلات تکمیلی۲۵ خرداد ۱۳۹۳
اصلاحیه بخشنامه شماره ۲۸۹۹۶ در خصوص نسبت همکاری اعضای هیات علمی در رساله دکتری تخصصی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (۳۰/۶۲۹۷۱)تحصیلات تکمیلی۰۷ دی ۱۳۹۸
اصلاحیه در خصوص تشویق مقالات (۶۸۶۲۷/۷۳/ ص ۹۶)تشویق مقالاتمنسوخ شده۰۲ بهمن ۱۳۹۶
افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰/۵۱۹۰)تحصیلات تکمیلی۲۳ آبان ۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ضوابط طرح های برون دانشگاهی (۱۰/۲۰۸۵)طرح پژوهشی۱۰ آبان ۱۳۹۹
الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد (۷۰/۸۳۳۸۹)تحصیلات تکمیلی۱۴ بهمن ۱۳۹۵
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد (۷۰۳۶۲/۷۰)تشویق مقالاتمنسوخ شده۱۸ آذر ۱۳۹۴
ایین نامه نشریات علمی وزارت علومانتشار مجلات علمی۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸