متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز و دفاع رساله های دکتری تخصصی (۳۰/۵۸۰۷۲)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۴ بهمن ۱۳۹۹