فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۷)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ شهریور ۱۳۹۸