فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۴)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۲۰ شهریور ۱۳۹۶