بخشنامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی -پژوهشی به آموزشی (۳۰/۷۴۵۵۶)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸