فهرست نشریات مورد تایید وزارتین و دارای امتیاز دانشگاه آزاد در حوزه علوم انسانی و هنر براساس رشته/گرایش

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ آذر ۱۳۹۸