فهرست نشریات دارای امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی طبق بخشنامه ۷۰/۷۰۳۶۲ (شماره ۶)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۵ شهریور ۱۳۹۷