الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد (۷۰/۸۳۳۸۹)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵