اعضای شورای مرکز

تعداد بازدید:۱۱۳۴
  • ر ییس واحد (رییس شورا)

  • معاون پژوهشی (نایب رییس شورا)

  • رییس مرکز تحقیقات (دبیر شورا)

  • مدیران هسته های پژوهش

  • روسای دانشکده های ذیربط