تلفن های حوزه معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۱۳۴۸

لیست شماره تلفن های مستقیم و داخلی معاونت پژوهشی

ردیف

بخش

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

۱

معاونت پژوهشی (جناب آقای دکتر رحیمی)

۲۲۱۲۲۹۸۷

۲۵۱

۲۲۳۵۰۰۹۰-۹۲

۲

مسئول دفتر معاونت (جناب آقای مهندس حمیدرضا میچانی)

3

مدیر ارتباط با صنعت (سرکار خانم دکتر حجاریان)

---

۲۴۵

4

مدیر نشر علم و امور آزمایشگاهی (جناب آقای دکتر رئیسی فر)

۲۶۳۵۰۹۵۴

۲۴۱

5

مدیر پژوهش (جناب آقای دکتر صمصامی)

6

باشگاه پژوهشگران جوان (جناب آقای مهندس مهری)

۲۶۳۵۰۹۳۶

۲۴۲

7

مسئول امور پایان نامه ها (سرکار خانم مهندس قربانیان)

۲۶۳۵۰۹۴۴

۲۴۸

8

کارشناس امور پژوهشی (سرکار خانم حیدری)

---

۲۴۳

9

کارشناس ارتباط با صنعت (سرکار خانم جنیدی)

---

10

کارشناس امور پژوهشی- طرح های پژوهشی و تشویق مقالات (سرکار خانم مومنی)

---

۲۵۰

 

لیست شماره تلفن های مستقیم و داخلی اداره پژوهش مجتمع / دانشکده ها

ردیف

بخش

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

۱

رئیس اداره پژوهش مجتمع پیامبر اعظم (ص) (جناب آقای دکتر درویش)

۸۸۳۸۵۷۸۶

۱۱۵

۸۸۳۸۵۷۷۱-۸۰

۲

کارشناس پژوهش دانشکده علوم انسانی (سرکار خانم علوی)

۳

کارشناس پژوهش دانشکده مدیریت (سرکار خانم سلیمانی)

۴

کارشناس پژوهش دانشکده هنر و معماری (سرکار خانم جعفری)

---

۳۰۷

۵

رئیس اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی (جناب آقای دکتر دامی)

---

۱۰۷

۴۴۲۲۰۶۷۷-۹

۶

کارشناس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی (سرکار خانم تاجیک)

---