مدیر نشر علم و امور آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۹۲۷۸

 

نام و نام خانوادگی: حامد رئیسی فرد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مکانیک