مدیر نشر علم و امور آزمایشگاهی

تعداد بازدید:۶۸۰۶

 

نام و نام خانوادگی: حامد رئیسی فرد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: مکانیک