بخشنامه های پژوهشی

بخشنامه های مربوط به دانشجویان دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

ردیف

 

عنوان بخشنامه

 

شماره

 

تاریخ

 

فایل

1

دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی

70/45705

97/8/10

دانلود

2

ابلاع مصوبه جلسه 244 مورح 23/8/96 شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی در خصوص تبصره ماده 23 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد(بخشنامه شماره 47581/10 مورح 10/70/95 )

30/62932

96/10/10

دانلود

3

افزایش فرصت ارائه مقاله ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی

70/5190

96/8/23

دانلود

4

شیوه نامه دوره دکتری تخصصی P.H.D رشته های غیرپزشکی

30/52193

96/8/24

دانلود

5

ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

70/24432

96/4/27

دانلود

6

ساماندهی امور اداری پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

70/23766

96/4/25

دانلود

7

روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی

70/23767

96/4/25

دانلود

8

روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

70/3786

96/1/28

دانلود

9

صدور مجوز دفاع برخی از رشته های خاص علوم انسانی

70/1856

96/1/21

دانلود

10

الزوم استفاده از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از خدمات ساها برای انجام تحقیقاتی که نیاز به خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دارد

70/83389

95/11/4

دانلود

11

مجوز همکاری برای راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد ، رساله دکتری

40240/70/ص/95

95/6/13

دانلود

12

شیوه نامه اجرایی آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته

10/47581

95/7/10

دانلود

13

محاسبه حق الزحمه راهنمایی و مشاوره پایان نامه سال 95

19492/70/ص/95

95/3/13

دانلود

14

نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری

70/14379

94/3/5

دانلود

15

فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی راهنمایی و مشاوره برای واحد های کوچک ، متوسط ، بزرگ

70/80271

94/10/23

دانلود

16

معافیت شهریه تمدید رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع از رساله

70/63804

94/8/27

دانلود

17

استفاده بهینه از ظرفیت اعضای هیئت علمی برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

73/60101

93/3/25

دانلود

18

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های تخصصی

73/28996

93/2/15

دانلود

19

حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری

73/9081

93/1/25

دانلود

20

چکونگی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله تخصصی p.h.d با در نظر گرفتن امتیاز های تشویقی برای دستاورد های پژوهشی

73/352681

92/10/22

دانلود

21

حق الزحمه استادان راهنما ، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد دکتری حرفه ای- رساله های دکتری تخصصی

73/352684

92/10/22

دانلود

22

نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

73/299920

92/9/9

دانلود

23

استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

73/268559

92/8/12

دانلود

24

مشاور و داور ممتحن(خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری

73/152954

92/5/24

دانلود

25

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

73/34519

92/2/12

دانلود

26

ارسال فرم اصالت پایان نامه

73/365225

89/9/16

دانلود

27

عدم پرداخت کمک هزینه بابت پرسشنامه - صحافی- تایپ پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

3/155304

88/5/10

دانلود

28

راهنما و مشاور خارج از کشور

73/150221

88/5/6

دانلود

29

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای حق الزحمه استادان راهنما و مشاور

73/94343

88/3/21

دانلود

30

آیین نامه دوره دکتری

-

83/11/22

دانلود

31

شیوه نامه داخلی استفاده از تسهیلات مربوط به حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

               -                 -   دانلود

 

بخشنامه های مربوط به طرح های پژوهشی، شرکت در کنفرانس و کارگاه ها و تشویق مقالات

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

1

شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

352676/87

92/10/22

  دانلود

2

تشویق مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه درباره آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

81248  /70

93/9/1

  دانلود

3

متمم بخشنامه شماره 352676/87 مورخ 22/10/92-شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 87/25426

93/2/10

  دانلود

4

به روز رسانی فهریت نشریه های بی اعتبار

22598/70

94/4/8

  دانلود

5

امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد

70362/70

94/9/18

  دانلود

6

اصلاحیه نامه در خصوص تشویق مقالات

68627/73/ص96

96/11/2

  دانلود

شرکت در کنفرانس ها و کارگا ه های آموزشی و پژوهشی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

1

آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور

477489/73

89/13/1

  دانلود

2

شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارح از کشور

38673/73

93/2/24

  دانلود

3

متمم بخشنامه شماره 38673/73 مورخ 93/2/24 ، شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشور

109358/70

93/12/13

  دانلود

4

متمم اصلاحی شماره 73/477489 مورخ 89/12/1، مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشور

70/75736

95/10/18

  دانلود

5

آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی 70/109358 93/12/13

  دانلود

طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

1

آیین نامه طرح های پژوهشی

70/31304

94/5/19

دانلود

2

معافیت مالیاتی و بیمه طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

70/36586

94/6/10

دانلود

 

 

 

 

 

         

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

1

شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی

70/27263

95/4/14

دانلود

2

فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی

70/4078

95/1/25

دانلود

3

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران

81/60003

93/3/25

دانلود

4

حمایت از اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی

70/96510

94/12/8

دانلود

 

بخشنامه های مربوط به انجمن های علمی دانشجویان و عضویت در انجمن های علمی معتبر

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

1

شیوه نامه استفاده از بودجه انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشجویی

73/457004

91/12/23

دانلود

2

پیرو آیین نامه انجمن های علمی

73/424444

92/12/26

دانلود

3

متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی

73/69697

93/4/9

دانلود

4

اساسنامه انجمن های علمی، ادبی و هنری

---

---

دانلود

5

آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی

---

---

دانلود

 

بخشنامه های مربوط به انتشار کتاب و مجلات علمی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

فایل

 

شیوه نامه انتشار کتابهای علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

87/54397

93/5/26

دانلود

 

شیوه نامه انتشار کتاب قسمت دوم

 

 

دانلود

 

نحوه اختصاص، اعتبارتشویقی و پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی

70/18512   

94/3/24

دانلود