کارکنان

           مهدی صیرفی نادر

         مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

           22614608

 

             پدرام بینا

          رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

              22602650-51   داخلی 234

 

         یوسف عین آبادی

        کارشناس شبکه 

        22602650-51   داخلی 234

 

                                ابوذر طاهری

                                کارشناس اتوماسیون اداری

                                22602650-51   داخلی 234

                 

     سعیده قربانیان

      مسئول امور پایان نامه ها

          22640514  داخلی 205

      
        ابراهیم مهری

         رئیس اداره باشگاه پژوهشگران جوان

          مسئول امور پژوهشی واحد

                             22609091  

 

          الهام رضایی

   کارشناس امور پایان نامه ها

     22640514    داخلی 205

 

      معصومه لطیف

      کارشناس خدمات ماشینی

         26602650-51  داخلی 235

 

         مونا پناهی

      کارشناس آمار و اطلاعات

      22602650 داخلی : 255

 

                  فرزانه جنیدی                   

              کارشناس ارتباط با صنعت و جمعه

              22602650 داخلی : 255