کارکنان

           مهدی صیرفی نادر

         مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

        

             پدرام بینا

          رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

              

 

         یوسف عین آبادی

        کارشناس شبکه 

 

                               

        سعیده قربانیان

      مسئول امور پایان نامه ها

 

      
      ابراهیم مهری

      رئیس اداره باشگاه پژوهشگران جوان

      مسئول امور پژوهشی واحد

 

          الهام رضایی

   کارشناس امور پایان نامه ها

 

      معصومه لطیف

      کارشناس خدمات ماشینی

 

         مونا پناهی

      کارشناس آمار و اطلاعات

 

 

        فرزانه جنیدی                   

      کارشناس ارتباط با صنعت و جمعه

 

 

                          ابوذر طاهری

                         کارشناس اتوماسیون اداری