کارکنان

           مهدی صیرفی نادر

         مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

        

        سعیده قربانیان

      مسئول امور پایان نامه ها

 

    
      ابراهیم مهری

      رئیس اداره باشگاه پژوهشگران جوان

      مسئول امور پژوهشی واحد

 

          الهام رضایی

   کارشناس امور پایان نامه ها

 

 

        فرزانه جنیدی                   

      کارشناس ارتباط با صنعت و جمعه