مدیر پژوهش

 

              نام و نام خانوادگی: مریم مصلح

               مرتبه علمی : دانشیار

             رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی

          

                                   صفحه شخصی : http://faculty.wtiau.ac.ir/maryam-mosleh/fa

                                                                دانلود رزومه