مدیر ارتباط نشر علم و امور آزمایشگاهی

       

         نام و نام خانوادگی : مجید توکلیان                                                                       

              مرتبه علمی: استادیار        

              رشته تحصیلی: مکانیک 

 

                                         صفحه شخصی :  http://faculty.wtiau.ac.ir/majid-tavakolian/fa

                                                   دانلود رزومه