معاون پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمید رضا رحیمی

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: ریاضی

صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/rahimi/fa

دانلود رزومه