معاون پژوهشی

 

    نام و نام خانوادگی : حمید رضا رحیمی

       مرتبه علمی : استاد

       رشته تحصیلی : ریاضی

         صفحه شخصی :  http://faculty.wtiau.ac.ir/rahimi/fa

          دانلود رزومه