مرکز تحقیقات صنعت و سلامت

 

         نام و نام خانوادگی: معصومه زینال نژاد

               مرتبه علمی: استادیار

              رشته تحصیلی : صنایع

 

                   صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/zeinalnezhad-masoomeh/fa

                                                         دانلود رزومه