درباره مرکز

 

نام و نام خانوادگی: معصومه زینال نژاد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: صنایع

 

صفحه شخصی: http://faculty.wtiau.ac.ir/zeinalnezhad-masoomeh/fa

دانلود رزومه