رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

 

       نام  و نام خانوادگی :  ابراهیم مهری

          رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

      شماره تماس : 22609091